Informace o zpracování osobních údajů

Prosíme, věnujte několik minut následujícímu textu. Ochranu osobních údajů považujeme za důležitou a nezbytnou součást našich systémů a procesů. Níže naleznete informace o rozsahu a způsobu zpracování vašich osobní údajů.

Právní základ zpracování osobních údajů

V případě, že udělíte souhlas se zpracováním osobních údajů, je právním základem zpracování Vašich osobních údajů Váš souhlas. Dále pak je právním základem zpracování, jednání o smlouvě a plnění smlouvy, kterou uzavřete s jedním ze Správců, a dále jednání o smlouvách, které můžete mít zájem uzavřít s dalšími subjekty (Dodavatelé), jednání vedoucí k získání základního informačního servisu o možnostech, jak kontaktovat poskytovatele spotřebitelských úvěrů, plnění právních povinností Správců (zejména v oblasti účetní a daňové) a Dodavatelů a dále oprávněný zájem Správců a Dodavatelů na kvalitě služeb Správců a ochraně práv a vymáhání právních nároků Správců a Dodavatelů.

Kdo bude s vašimi údaji pracovat

Společnými správci Vašich osobních údajů jsou společnost kalkulator.cz, s.r.o., IČO: 09047948, se sídlem Zenklova 32/28, Libeň, 180 00 Praha 8, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 329773, společnost kalkulator.cz servisní s.r.o., IČO: 09651268, se sídlem Zenklova 32/28, Libeň, 180 00 Praha 8, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 339715, a společnost kalkulator.cz pojištění s.r.o., IČO: 09651195, se sídlem Zenklova 32/28, Libeň, 180 00 Praha 8, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 339714 (jednotlivě „Správce“, společně „Správci“). Správci jsou ve smyslu Obecného nařízení o ochraně údajů (Nařízení (EU) 2016/679) společnými správci Vašich osobních údajů. Správce můžete kontaktovat na adrese jejich sídla nebo e–mailem info@kalkulator.cz.

O jaké osobní údaje se jedná

Shromažďujeme Vaše identifikační údaje a kontaktní údaje (zejména jméno a příjmení, adresa elektronické pošty, telefonní číslo, adresa, státní příslušnost, rodné číslo, datum narození, IČO), údaje potřebné pro posouzení Vašich potřeb v oblasti dodávky energií (zejména údaje o využívaných odběrných místech, sjednaných smlouvách a tarifech a aktuální a/nebo předpokládané spotřebě) a služeb v rámci pojištění (zejména VIN a RZ vozidla, identifikace nemovitosti a jiné údaje potřebné pro uzavření pojistné smlouvy), a to včetně zprostředkování možnosti uzavřít smlouvu na nákup či odběr konkrétních služeb či produktů s příslušnou třetí osobou. V případě jednání vedoucí k získání základního informačního servisu o možnostech, jak kontaktovat poskytovatele spotřebitelských úvěrů, předáváme poskytovateli úvěru pouze jméno, příjmení, tel. číslo a e-mail.

Proč údaje zpracováváme (účel) a doba zpracování

Účelem zpracování je:

zpracování indikativních nabídek za účelem jednání o uzavření smluv s Dodavateli,
jednání o uzavření smlouvy o využívání portálu kalkulator.cz,
plnění smlouvy o využívání portálu kalkulator.cz, a případně ochrana našich práv a vymáhání našich právních nároků a ochrana práv a vymáhání právních nároků Dodavatelů,
jednání o uzavření smluv s Dodavateli o dodávkách energií a o pojištění, umožnění informačního servisu o možnostech, jak kontaktovat poskytovatele spotřebitelských úvěrů,
plnění našich právních povinností, zejména v oblasti účetní a daňové, a plnění takových povinností Dodavatelů,
vývoj produktů a služeb,
personalizace Vaší uživatelské zkušenosti,
vylepšování našich stránek,
vylepšování zákaznických služeb,
zasílání periodických zpráv, včetně případných dotazníků.

Doba zpracování

Serverové logy s výjimkou záznamů souvisejících se sjednáním zpravidla neuchováváme déle než 365 dnů. Veškeré údaje získané během registrace uchováváme po dobu trvání Vašeho uživatelského účtu, a dále po dobu nezbytnou pro ochranu našich práv a vymáhání našich právních nároků, která činí zpravidla 4 roky. V případě, že dojde ke sjednání pojistné smlouvy s Dodavatelem, zpracováváme Vaše osobní údaje po dobu trvání pojištění a do konce desátého kalendářního roku od jeho zániku, pokud se o něm dozvíme, nebo do konce desátého kalendářního roku od konce pojistné doby. V případě, že dojde ke sjednání jiné smlouvy s Dodavatelem, zpracováváme Vaše osobní údaje po dobu jejího trvání a do konce čtvrtého roku po jejím skončení, pokud se o něm dozvíme, nebo jejího předpokládaného skončení. Nedošlo-li ke sjednání smlouvy s Dodavatelem, uchováváme záznamy o jednání do konce druhého kalendářního roku od poslední související interakce s Vámi. V případě, že nedošlo k vytvoření uživatelského účtu ani k uzavření žádné smlouvy, uchováváme Vaše údaje po dobu tří měsíců od poslední interakce s Vámi.

Jak chráníme vaše osobní údaje

Uplatňujeme řadu bezpečnostních opatření k ochraně Vašich osobních údajů, které zpracováváme. Jedná se o technická bezpečnostní opatření (zabezpečení virtuálních serverů, logování přístupů, zabezpečené uložení listinných dokumentů a podobně) a organizační opatření (omezení přístupu pracovníků v souladu s vnitřními předpisy)

Komu můžeme údaje předat

Správci mohou společně, nebo každý z nich jednotlivě, Vaše údaje předat zpracovatelům, který jim poskytují IT služby a další podpůrné služby a dalším zpracovatelům osobních údajů smluvně sjednaným jedním ze Správců, případně dalším Správcům, však pouze v té nezbytné míře pro naplnění jednotlivých účelů zpracování, a na základě odpovídajícího právního titulu pro zpracování osobních údajů. Někteří zpracovatelé mohou s údaji pracovat i v jiném státě EU.

Vaše osobní údaje nebudou předávány mimo EU. Vaše osobní údaje můžeme předat Dodavatelům, o jejichž služby projevíte zájem nebo které pro Vás vyhodnotíme jako výhodné. V případě, že na základě Vaší žádosti o umožnění informačního servisu o možnostech, jak kontaktovat poskytovatele spotřebitelských úvěrů, předáme Vaše kontaktní údaje poskytovateli spotřebitelských úvěrů, může je tento poskytovatel použít pro ověření ve vlastním interním systému, a to ještě před Vaším prvním kontaktem. Mezi poskytovatelem spotřebitelských úvěrů a Správcem může pro účely vypořádání odměny proběhnout komunikace o stavu Vaší případné žádosti úvěr, příp. o tom, zda na základě předaných údajů došlo k uzavření úvěrové smlouvy či nikoliv a o výši finálně poskytnutých prostředků.

Správci jsou v zákonem stanovených případech oprávněny některé osobní údaje předat na základě platných právních předpisů orgánům veřejné moci.

Vaše práva

V rozsahu, v jakém Vám to garantují předpisy na ochranu osobních údajů, můžete od Správců požadovat přístup k Vašim osobním údajům, informaci o jejich zpracování, jejich opravu nebo výmaz, můžete chtít, aby Správci omezili zpracování, můžete vznést námitku proti zpracování a chtít vysvětlení a nápravu, a můžete využít práva na přenositelnost údajů. U zpracování, ke kterému potřebujeme Váš souhlas, můžete odvolat svůj souhlas se zpracováním údajů. Pro uplatnění jakéhokoliv z těchto práv, kontaktujte písemně Správce (lze i elektronickou formou na adresu info@kalkulator.cz). Můžete podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřadu pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

Cookies

Cookie je krátký textový soubor, který navštívená webová stránka odešle do prohlížeče. Umožňuje webu zaznamenat informace o vaší návštěvě, například preferovaný jazyk a další nastavení. Příští návštěva stránek tak může být snazší a produktivnější. Soubory cookie jsou důležité. Bez nich by procházení webu bylo mnohem složitější. Více informací se dočtete na webové stránce www.kalkulator.cz/cookies Cookies využíváme ke sledování počtu návštěvníků na našich webových stránkách a jejich analýze. Následně používáme cookies k monitorování pohybu návštěvníků na našich webových stránkách. Ke sledování návštěvnosti využíváme nástroje třetí strany, konkrétně Google Analytics, Smartlook a HotJar.

Profilování

V některých případech provádíme na základě Vámi zadaných údajů a Vašeho chování na webovém portálu statistické vyhodnocování (profilování), které směřuje k identifikaci nejvhodnější nabídky pro Vás nebo k vyhodnocení obchodního potenciálu. Toto profilování pro Vás nemá právní následky ani jiné závažné následky. Vždy si můžete vybrat produkt nebo službu, které pro sebe považujete za nejvhodnější, i když jsme Vám doporučili jiný produkt nebo službu.