Náležitosti pojistné smlouvy

Pojistná smlouva musí obsahovat

Určení pojistitele a pojistníka, oprávněné osoby a jejich identifikační údaje,
Vymezení pojistného nebezpečí a pojistné události,
Výše pojistného, jeho splatnost a údaj, zda se jedná o pojištění běžné nebo jednorázové,
Vymezení doby, na kterou byla pojistná smlouva uzavřena.

Objevte více v Magazínu Kalkulátor.cz