Obchodní podmínky

společnosti kalkulator.cz, s.r.o. se sídlem: Zubatého 295/5, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČO: 09047948, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 329773, společnosti kalkulator.cz servisní s.r.o. se sídlem: Zubatého 295/5, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČO: 09651268, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 339715, a společnosti kalkulator.cz pojištění s.r.o. se sídlem: Zubatého 295/5, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČO: 09651195, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 339714, pro využívání služeb prostřednictvím webového portálu www.kalkulator.cz.

1. Úvodní ustanovení

1.1

Tyto obchodní podmínky („Obchodní podmínky“) společnosti kalkulator.cz, s.r.o. se sídlem: Zubatého 295/5, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČO: 09047948, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 329773, („kalkulator.cz“), společnosti kalkulator.cz servisní s.r.o. se sídlem: Zubatého 295/5, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČO: 09651268, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 339715, („kalkulator.cz servisní“) a společnosti kalkulator.cz pojištění s.r.o. se sídlem: Zubatého 295/5, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČO: 09651195, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 339714,  („kalkulator.cz pojištění“) (společně jako „Společnosti“) upravují vzájemná práva a povinnosti vzniklé v souvislosti s využíváním webového portálu www.kalkulator.cz („Portál“) jinou fyzickou či právnickou osobou („Uživatel“) a další související právní vztahy.

1.2

kalkulator.cz poskytuje prostřednictvím Portálu služby informačního servisu (poradenství) a srovnání nabídek služeb a produktů třetích osob („Dodavatelé“) v oblasti energetiky, a případně též zprostředkování uzavření smlouvy na nákup či odběr těchto služeb či produktů s příslušnou třetí osobou.

1.3

kalkulator.cz servisní poskytuje prostřednictvím Portálu služby informačního servisu (poradenství) a srovnání nabídek služeb a produktů Dodavatelů v oblasti pojištění jako vázaný zástupce společnosti PETRISK INTERNATIONAL — makléřská pojišťovací společnost a.s., jehož činnost směřuje k uzavírání smluv v oblasti pojištění.

1.4

kalkulator.cz pojištění poskytuje prostřednictvím Portálu služby informačního servisu (poradenství) a srovnání nabídek služeb a produktů Dodavatelů v oblasti pojištění, a to včetně zprostředkování uzavření smlouvy na nákup/odběr těchto služeb či produktů s příslušným Dodavatelem jako samostatný zprostředkovatel.

1.5

Registrací Uživatele na Portálu nebo přijetím nabídky na poskytnutí srovnání nabídek služeb a produktů Dodavatelů („Služba“)Uživatelem dochází mezi kalkulator.cz, kalkulator.cz servisní či kalkulator.cz pojištění a Uživatelem k uzavření smlouvy o poskytnutí služby informačního servisu (poradenství) či srovnání („Smlouva“). K plněné Smlouvy jsou nezbytné informace sdělené Uživatelem prostřednictvím rozhraní Portálu či v rámci telefonního hovoru s operátorem Společností, které mají zpravidla povahu osobních údajů. Bez sdělení osobních údajů a dalších doplňujících informací ze strany Uživatele by nebylo možné Smlouvu uzavřít. Společnosti vytvářejí zisk z provizí od Dodavatelů za zprostředkování uzavření smlouvy na nákup či odběr konkrétních služeb či produktů s příslušným Dodavatelem jako samostatný zprostředkovatel nebo vázaný zástupce a z prodeje reklamního prostoru. Uživatel má možnost vybrat si nabídku některého z Dodavatelů, kterou vyhodnotí dle svého uvážení za nejvýhodnější, a pokud to Portál u daného Dodavatele umožňuje, sjednat její objednání prostřednictvím Portálu, telefonního hovoru s operátorem Společností nebo přímo prostřednictvím webového rozhraní vybraného Dodavatele, na které bude přesměrován.

1.6

Osobní údaje, případně další doplňující informace týkající konkrétní služby či produktu, pro účely sjednání Smlouvy Uživatel poskytuje prostřednictvím on–line formuláře na Portálu („Formulář“) nebo v rámci telefonního hovoru s operátorem Společností. Okamžikem odeslání (a řádného doručení) vyplněného Formuláře Společnostem či okamžikem sdělení potřebných informací v průběhu telefonního hovoru dochází ke vzniku Smlouvy, která se řídí těmito Obchodními podmínkami. Uzavření Smlouvy bude Uživateli bez zbytečného odkladu potvrzeno elektronicky na e-mailovou adresu uvedenou ve Formuláři či sdělenou v rámci telefonního hovoru.

1.7

Uživatel bere na vědomí, že pro účely plnění Smlouvy může být ze strany zaměstnance nebo zástupce Společností telefonicky nebo prostřednictvím elektronické pošty kontaktován.

1.8

Znění Obchodních podmínek mohou Společnosti měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění Obchodních podmínek.

1.9

Při komunikaci se Společnostmi a sdělování údajů na Portálu či prostřednictvím telefonního hovoru s operátorem Společností, jakož i při objednávání Služeb je Uživatel povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje sdělené Společnostem je Uživatel při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat.

2. Zprostředkování možnosti uzavření smlouvy s Dodavatelem

2.1

Portál obsahuje seznam služeb a produktů nabízených Dodavateli, a to včetně uvedení orientačních cen jednotlivých služeb a produktů. Ceny jsou uvedeny pouze v indikativní výši a Společnosti neodpovídají za to, že Dodavatel s Uživatelem předmětnou smlouvu na nákup či odběr služeb či produktů („Smlouva s Dodavatelem“) uzavře za ceny uvedené na Portálu. Tímto ustanovením není omezena možnost uzavřít Smlouvu s Dodavatelem za individuálně sjednaných podmínek. Veškeré nabídky služeb a produktů umístěné na Portálu jsou nezávazné a Dodavatelé nejsou povinni Smlouvu s Dodavatelem uzavřít.

2.2

Společnosti srovnávají podmínky Dodavatelů služeb a produktů na Portálu na základě veřejně dostupných informací nebo dle individuálně zaslaných podmínek Dodavatelů. Srovnání nabídek na Portálu je pouze orientační. Společnosti nejsou povinny na Portálu zveřejňovat nabídky všech Dodavatelů dané služby či produktu na trhu.

2.3

Pro objednání možnosti uzavření Smlouvy s Dodavatelem je Uživatel povinen postupovat dle pokynů uvedených na Portálu a vyplnit Formulář či sdělit vše potřebné prostřednictvím telefonního hovoru, čímž mimo jiné dochází k uzavření Smlouvy. Odesláním Formuláře obsahujícího další doplňující informace týkající se konkrétní služby či produktu nebo sdělením těchto informací v průběhu telefonního hovoru vzniká objednávka („Objednávka“).

2.4

Objednávku předají Společnosti Dodavateli, který je oprávněn s Uživatelem uzavřít Smlouvu s Dodavatelem. Uživatel tímto bere na vědomí, že odesláním Objednávky jsou Společnosti oprávněny pro účely sjednání možnosti uzavření Smlouvy s Dodavatelem předat veškeré v rámci Objednávky získané informace, včetně osobních údajů Uživatele, příslušnému Dodavateli, kterého si Uživatel zvolil.

2.5

V některých případech je možné si vybrané služby či produkty od  Dodavatele objednat přímo na Portálu Společností.

2.6

Smlouvu s Dodavatelem uzavírá Uživatel přímo s Dodavatelem služby, a to na základě svého vlastního svobodného výběru Dodavatele poté, co se důkladně seznámil s obchodními podmínkami Dodavatele poskytované služby či produktu a porozuměl jim.

3. Další práva a povinnosti

3.1

Uživatel bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící Portál jsou chráněny autorským právem. Uživatel se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat do programového vybavení nebo dalších součástí tvořících Portál Společností či je neoprávněně užít.

3.2

Zájemce není oprávněn při využívání rozhraní Portálu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz Portálu. Portál je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních Uživatelů, Společností a který je v souladu s jeho určením.

3.3

Společnosti nenesou odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do Portálu nebo v důsledku užití Portálu v rozporu s jeho určením.

3.4

Uživatel bere na vědomí, že Portál nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Společností, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

4. Ochrana osobních údajů

4.1

Ochrana osobních údajů Uživatele, který je fyzickou osobou, je poskytována v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

4.2

Bližší podrobnosti o nakládání s osobními údaji Uživatele ze strany Společností jsou obsaženy v sekci Informace o zpracování osobních údajů dostupné zde.

4.3

Uživatel bere na vědomí, že pokud využije svého práva na výmaz osobních údajů sdělených Společnostem pro účely poskytnutí Služeb, Společnosti mu nebudou moci nadále tyto Služby poskytovat a jejich poskytování a související zpracování osobních údajů pro tento účel ukončí.

5. Trvání smlouvy

5.1

Smlouva je sjednána na dobu neurčitou.

5.2

Smluvní strany jsou oprávněny ukončit výpovědí s okamžitou účinností. Uživatel vypovídá Smlouvu prostřednictvím Portálu. Společnosti vypovídají Smlouvu oznámením zaslaným elektronickou poštou Uživateli na jeho registrovanou e–mailovou adresu.

5.3

Uživatel, který je spotřebitelem, je oprávněn od Smlouvy odstoupit bez udání důvodu jednostranným oznámením do 14 dnů od jejího uzavření. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

6. Reklamace

6.1

Reklamace služeb poskytnutých podle těchto Obchodních podmínek uplatňuje Uživatel elektronicky na adresu reklamace@kalkulator.cz nebo písemně na adresu sídla Poskytovatele. Pro úplnost Společnosti upozorňují Uživatele, že Služby poskytnuté na základě Smlouvy s Dodavatelem reklamuje Uživatel přímo u Dodavatele.

6.2

Náklady vyřízení reklamace nesou Společnosti. V případech stanovených obecně závaznými právními předpisy Poskytovatel poskytne Uživateli náhradu nákladů účelně vynaložených na uplatnění reklamace.

6.3

V reklamaci Uživatel uvede alespoň své jméno a příjmení, telefonní číslo a e-mailovou adresu, jakož i to, čeho se reklamace týká a v čem spatřuje pochybení Společnosti a navrhované řešení. Dále přiloží veškeré dokumenty a informace potřebné k vyřízení reklamace.

6.4

Společnost vyřídí reklamaci do 30 dnů od jejího podání. V případě, že je to potřebné, požádá Uživatele o doplnění reklamace. Doba čekání na doplnění reklamace se do lhůty podle první věty nezapočítává. Pokud reklamaci není možné vyřídit ve lhůtě podle věty první, Společnost sdělí Uživateli důvod a předpokládaný termín vyřízení. Informaci o vyřízení reklamace sdělí Společnost uživateli elektronickou poštou na adresu sdělenou Uživatelem nebo dopisem.

6.5

Případný nesouhlas s vyřízením reklamace může Uživatel uplatnit elektronickou poštou na adresu vedouci.reklamace@kalkulator.cz nebo písemně do sídla Společnosti. Pro nesouhlas s vyřízením reklamace s ustanovení čl. 6.4 a 6.5 těchto Obchodních podmínek uplatní obdobně.

6.6

V případě, že Uživatel, který je spotřebitelem, není spokojen s vyřízením reklamace, může se domáhat svého práva na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu. Toto právo se uplatňuje návrhem podaným podle ustanovení § 20n zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, k následující instituci:

Česká obchodní inspekce
Štěpánská 567/15
120 00 Praha 2 — Nové Město
webové stránky: https://www.coi.cz

6.7

Veškeré podrobnosti ohledně mimosoudního řešení sporů jsou uvedeny na uvedených webových stránkách České obchodní inspekce (www.coi.cz). Pro úplnost Poskytovatel upozorňuje Uživatele, že v případě Smlouvy s Dodavatelem, která je smlouvou o dodávce energií, je orgánem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů pro spory ze Smlouvy s Dodavatelem Energetický regulační úřad (více na www.eru.cz), v případě smlouvy o životním pojištění je orgánem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů pro spory ze Smlouvy s Dodavatelem Finanční arbitr (více na www.finarbitr.cz) a v případě smlouvy o neživotním pojištění je orgánem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů pro spory ze Smlouvy s Dodavatelem Kancelář ombudsmana České asociace pojišťoven, z.ú. (více na https://www.ombudsmancap.cz/).

7. Závěrečná ustanovení

7.1

Jsou-li některá ustanovení Obchodních podmínek neplatná či neúčinná nebo se takovými stanou, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jejichž smysl se neplatným ustanovením co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky Obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

7.2

Pro účely kontaktování Společností včetně případného vyřizování stížností slouží adresy sídla Společností uvedené v těchto Obchodních podmínkách, případně elektronická adresa info@kalkulator.cz či telefonní kontakt +420 253 253 100.

7.3

Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. kalkulator.cz servisní a kalkulator.cz pojištění jako pojišťovací zprostředkovatelé podléhají v rámci své působnosti dohledu České národní banky.

7.4

Pokud vztah mezi Společnostmi a Uživatelem obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak platí, že se vzájemné vztahy řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

7.5

Společnosti jsou oprávněny tyto podmínky kdykoli změnit jednostranným oznámením zaslaným Uživateli elektronickou poštou na jeho registrovanou e–mailovou adresu. Uživatel je v případě nesouhlasu se změnou obchodních podmínek oprávněn Smlouvu (svou registraci na Portálu) okamžitě ukončit.

Při poskytování našich služeb nám pomáhají soubory cookie. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte. Více informací