Podmínky portálu Kalkulátor.cz

1. Úvodní ustanovení

1.1

Tyto obchodní podmínky (dále jen „Obchodní podmínky“) společnosti kalkulator.cz s.r.o.., IČ: 09047948, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 329773 (dále jen „Společnost“) upravují vzájemná práva a povinnosti vzniklé v souvislosti s využíváním webového portálu www.kalkulator.cz(dále jen „Portál“) jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „Uživatel“) a další související právní vztahy.

1.2

Společnost je obchodní společností poskytující prostřednictvím Portálu služby informačního servisu (dále jen “Poradenství”) a srovnání nabídek služeb a produktů třetích osob (dále jen „Dodavatelé“) v oblasti elektřiny, plynu, pojištění a finančních služeb a to včetně zprostředkování uzavření smlouvy na nákup/ odběr těchto služeb či produktů s příslušným Dodavatelem.

1.3

Poskytnutím Poradenství nebo srovnání nabídekslužeb a produktů Dodavatelů dochází mezi Společností a Uživatelem k uzavření smlouvy o poskytnutí služby informačního servisu či k srovnání (dále jen „Smlouva“), k jejímuž plnění jsou nezbytné osobní údaje a další doplňující informace sdělené Uživatelem prostřednictvím rozhraní Portálu či v rámci telefonního hovoru s operátorem Společnosti. Bez sdělení osobních údajů a dalších doplňujících informací ze strany Uživatele by nebylo možné Smlouvu uzavřít, neboť jsou  k uzavření a plnění Smlouvy nezbytné. Společnost generuje zisk z provizí od Dodavatelů za zprostředkování uzavření smlouvy na nákup/ odběr konkrétních služeb či produktů s příslušným Dodavatelem a z prodeje reklamního prostoru. Uživatel má možnost vybrat si nabídku některého z Dodavatelů, kterou vyhodnotí dle svého uvážení za nejvýhodnější, a pokud to Portál u daného Dodavatele umožňuje, sjednat její objednání prostřednictvím Portálu, telefonního hovoru s operátorem Společností nebo přímo prostřednictvím webového rozhraní vybraného Dodavatele, na které bude přesměrován.

1.4

Osobní údaje, případně další doplňující informace týkající konkrétní služby či produktu, pro účely sjednání Smlouvy Uživatel poskytuje prostřednictvím on–line formuláře na Portálu („Formulář“) nebo v rámci telefonního hovoru s operátorem Společnosti. Okamžikem odeslání (a řádného doručení) vyplněného Formuláře Společnosti či okamžikem sdělení potřebných informací v průběhu telefonního hovoru dochází ke vzniku Smlouvy, která se řídí těmito Obchodními podmínkami. Uzavření Smlouvy bude Uživateli bez zbytečného odkladu potvrzeno elektronicky na e-mailovou adresu uvedenou ve Formuláři či sdělenou v rámci telefonního hovoru.

1.5

Uživatel bere na vědomí, že pro účely plnění Smlouvy může být ze strany zaměstnance nebo zástupce Společnosti telefonicky nebo prostřednictvím elektronické pošty kontaktován.

1.6

Znění Obchodních podmínek může Společnost měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění Obchodních podmínek.

1.7

Při komunikaci se Společností a sdělování údajů na Portálu či prostřednictvím telefonního hovoru s operátorem Společnosti, jakož i při objednávání Služeb je Uživatel povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje sdělené Společnosti je Uživatel při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat.

2. Zprostředkování možnosti uzavření smlouvy s dodavatelem

2.1

Portál obsahuje seznam služeb a produktů nabízených Dodavateli, a to včetně uvedení orientačních cen jednotlivých služeb a produktů. Ceny jsou uvedeny pouze v indikativní výši a Společnost neodpovídá za to, že Dodavatel s Uživatelem předmětnou smlouvu na nákup/ odběr služeb či produktů („Smlouva s Dodavatelem“) uzavře za ceny uvedené na Portálu. Tímto ustanovením není omezena možnost uzavřít Smlouvu s Dodavatelem za individuálně sjednaných podmínek. Veškeré nabídky služeb a produktů umístěné na Portálu jsou nezávazné a Dodavatelé nejsou povinni Smlouvu s Dodavatelem uzavřít.

2.2

Společnost srovnává podmínky Dodavatelů služeb a produktů na Portálu na základě veřejně dostupných informací nebo dle individuálně zaslaných podmínek Dodavatelů. Srovnání nabídek na Portálu je pouze orientační. Společnost není povinna na Portálu zveřejňovat nabídky všech Dodavatelů dané služby či produktu na trhu.

2.3

Pro objednání možnosti uzavření Smlouvy s Dodavatelem je Uživatel povinen postupovat dle pokynů uvedených na Portálu a vyplnit Formulář či sdělit vše potřebné prostřednictvím telefonního hovoru, čímž mimo jiné dochází k uzavření Smlouvy. Odesláním Formuláře obsahujícího další doplňující informace týkající se konkrétní služby či produktu nebo sdělením těchto informací v průběhu telefonního hovoru vzniká objednávka (dále jen „Objednávka“).

2.4

Objednávku předá Společnost Dodavateli, který je oprávněn s Uživatelem uzavřít Smlouvu s Dodavatelem. Uživatel tímto bere na vědomí, že odesláním Objednávky je Společnost oprávněna pro účely sjednání možnosti uzavření Smlouvy s Dodavatelem předat veškeré v rámci Objednávky získané informace, včetně osobních údajů Uživatele, příslušnému Dodavateli, kterého si Uživatel zvolil.

2.5

V některých případech je možné si vybrané služby či produkty od  Dodavatele objednat přímo na Portálu Společnosti.

2.6

Smlouvu s Dodavatelem uzavírá Uživatel přímo s Dodavatelem služby, a to na základě svého vlastního svobodného výběru Dodavatele poté, co se důkladně seznámil s obchodními podmínkami Dodavatele poskytované služby či produktu a porozuměl jim.

3. Další právaa povinnosti

Při komunikaci se Společností a sdělování údajů na Portálu či prostřednictvím telefonního hovoru s operátorem Společnosti, jakož i při objednávání Služeb je Uživatel povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje sdělené Společnosti je Uživatel při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat.

3.1

Uživatel bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící Portál jsou chráněny autorským právem a dalšími právy k duševnímu a/nebo průmyslovému vlastnictví. Uživatel se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat do programového vybavení nebo dalších součástí tvořících Portál Společnosti či je neoprávněně užít.

3.2

Zájemce není oprávněn při využívání rozhraní Portálu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz Portálu. Portál je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních Uživatelů, Společnosti a který je v souladu s jeho určením.

3.3

Společnost nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do Portálu nebo v důsledku užití Portálu v rozporu s jeho určením.

3.4

Uživatel bere na vědomí, že Portál nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Společnosti, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

4. Ochrana osobních údajů

4.1

Ochrana osobních údajů Uživatele, který je fyzickou osobou, je poskytována v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 4 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

4.2

Bližší podrobnosti o nakládání s osobními údaji Uživatele ze strany Společnosti jsou obsaženy v sekci Informace o zpracování osobních údajů dostupné zde.

4.3

Uživatel bere na vědomí, že pokud využije svého práva na výmaz osobních údajů sdělených Společnosti pro účely poskytnutí Služeb, Společnost mu nebude moci nadále tyto Služby poskytovat a jejich poskytování, Smlouva a související zpracování osobních údajů pro tento účel ukončí.

5. Trvání smlouvy

5.1

Smlouva je sjednána na dobu neurčitou.

5.2

Obě smluvní strany jsou oprávněny ukončit výpovědí s okamžitou účinností. Uživatel vypovídá Smlouvu prostřednictvím Portálu. Společnost vypovídá Smlouvu oznámením zaslaným elektronickou poštou Uživateli na jeho registrovanou e–mailovou adresu.

5.3

Uživatel, který je spotřebitelem, je oprávněn od Smlouvy odstoupit bez udání důvodu jednostranným oznámením do 14 dnů od jejího uzavření. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

6. Reklamace

6.1

Reklamace služeb poskytnutých podle těchto Obchodních podmínek uplatňuje Uživatel elektronicky na adresu reklamace@kalkulator.cz nebo písemně na adresu sídla Poskytovatele. Pro úplnost Poskytovatel upozorňuje Uživatele,že Služby poskytnuté na základě Smlouvy s Dodavatelem reklamuje Uživatel přímo u Dodavatele.

6.2

Náklady vyřízení reklamace nese Poskytovatel. V případech stanovených obecně závaznými právními předpisy Poskytovatel poskytne Uživateli náhradu nákladů účelně vynaložených na uplatnění reklamace.

6.3

V reklamaci Uživatel uvede alespoň své jméno a příjmení, telefonní číslo a emailovou adresu, jakož i to, čeho se reklamace týká a v čem spatřuje pochybení Poskytovatele a navrhované řešení. Dále přiloží veškeré dokumenty a informace potřebné k vyřízení reklamace.

6.4

Poskytovatel vyřídí reklamaci do 30 dnů od jejího podání. v případě, že je to potřebné, požádá Uživatele o doplnění reklamace. Doba čekání na doplnění reklamace se do lhůty podle první věty nezapočítává. Pokud reklamaci není možné vyřídit ve lhůtě podle věty první, Poskytovatel sdělí Uživateli důvod a předpokládaný termín vyřízení. Informaci o vyřízení reklamace sdělí Poskytovatel uživateli elektronickou poštou na adresu sdělenou Uživatelem nebo dopisem.

6.5

Případný nesouhlas s vyřízením reklamace může Uživatel uplatnit elektronickou poštou na adresu vedouci.reklamace@kalkulator.cz nebo písemně do sídla Poskytovatele. Pro nesouhlas s vyřízením reklamace s ustanovení čl. 6.4 a 6.5 těchto Obchodních podmínek uplatní obdobně.

6.6

v případě, že Uživatel, který je spotřebitelem, není spokojen s vyřízením reklamace, může se domáhat svého práva na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu. Toto právo se uplatňuje návrhem podaným podle ustanovení § 20n zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, k následující instituci:

Česká obchodní inspekce
Štěpánská 567/15
120 00 Praha 2 — Nové Město
webové stránky: http://www.coi.cz

Veškeré podrobnosti ohledně mimosoudního řešení sporů jsou uvedeny na uvedených webových stránkách České obchodní inspekce (www.coi.cz). Pro úplnost Poskytovatel upozorňuje Uživatele, že v případě Smlouvy s Dodavatelem, která je smlouvou o dodávce energií, je orgánem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů pro spory ze Smlouvy s Dodavatelem Energetický regulační úřad (více na www.eru.cz).

7. Závěrečná ustanovení

7.1

Reklamace služeb poskytnutých podle těchto Obchodních podmínek uplatňuje Uživatel elektronicky na adresu reklamace@kalkulator.cz nebo písemně na adresu sídla Poskytovatele. Pro úplnost Poskytovatel upozorňuje Uživatele,že Služby poskytnuté na základě Smlouvy s Dodavatelem reklamuje Uživatel přímo u Dodavatele.

7.2

Náklady vyřízení reklamace nese Poskytovatel. v případech stanovených obecně závaznými právními předpisy Poskytovatel poskytne Uživateli náhradu nákladů účelně vynaložených na uplatnění reklamace.

7.3

V reklamaci Uživatel uvede alespoň své jméno a příjmení, telefonní číslo a emailovou adresu, jakož i to, čeho se reklamace týká a v čem spatřuje pochybení Poskytovatele a navrhované řešení. Dále přiloží veškeré dokumenty a informace potřebné k vyřízení reklamace.

7.4

Uživatel, který je v postavení spotřebitele, má v souladu se zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, rovněž právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu, přičemž věcně příslušným subjektem je Česká obchodní inspekce, kontakt k nalezení na webových stránkách www.coi.cz. Pokud se však jedná o spor s dodavatelem elektřiny nebo plynu, se kterým uzavřel spotřebitel smlouvu na základě využití Portálu, věcně příslušným subjektem je Český energetický úřad, kontakt k nalezení na webových stránkách www.eru.cz.

7.5

Pokud vztah mezi Společností a Uživatelem obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak platí, že se vzájemné vztahy řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

7.6

Společnost je oprávněna tyto podmínky kdykoli změnit jednostranným oznámením zaslaným Uživateli elektronickou poštou na jeho registrovanou e–mailovou adresu. Uživatel je v případě nesouhlasu se změnou obchodních podmínek oprávněn Smlouvu (svou registraci na Portálu) okamžitě ukončit.