Přepis automobilu

Přepis vozidla je povinností během každého obchodu s automobilem, který mění majitele.

Po prodeji vozidla je třeba do 10 pracovních dní podat žádost o zápis změny vlastníka silničního vozidla na registru silničních vozidel. Zápis změny vlastníka vozidla může provést jakýkoliv obecní úřad obce s rozšířenou působností (odbor dopravy), není tedy třeba tuto věc řešit pouze v místě bydliště prodávajícího. K přepisu by mělo dojít na základě společné žádosti dosavadního a nového vlastníka. Pokud se přeregistrace nemohou zúčastnit obě smluvní strany, je možné, aby změnu vlastníka provedla pouze jedna ze stran, k tomu však bude potřebovat plnou moc s úředně ověřeným podpisem druhé strany.

Je v zájmu obou stran si ověřit, zda k řádnému přepisu skutečně došlo, protože nedodržení 10denní lhůty pro přepis vozidla může mít nežádoucí důsledky jak pro prodávajícího, tak kupujícího. Jedná se o přestupek, za který může správní orgán uložit pokutu až do 50 000 Kč. Navíc evidovanému vlastníkovi, hrozí i další nepříjemnosti (např. pokuty za dopravní přestupky, kterých se dopustí nový vlastník).

Pokud nedojde k přepisu vozidla na registru v uvedené lhůtě, je možné podat žádost o zápis změny vlastníka i bez součinnosti druhé strany. Zde je však důležité upozornit na to, že v praxi je poměrně obtížné bez spolupráce druhé strany docílit přepisu vozidla, pokud již k vozidlu bývalý vlastník nemá veškerou potřebnou dokumentaci (zejména protokol o evidenční kontrole). Je proto vhodné evidenční kontrolu s vozidlem absolvovat ještě před prodejem vozidla a z protokolu si udělat ověřenou kopii.

K přepisu vozidla budete potřebovat osobní doklady obou smluvních stran (popř. plnou moc s ověřeným podpisem), velký technický průkaz, malý technický průkaz (osvědčení o registraci vozidla), platnou zelenou kartu, protokol o evidenční kontrole, případně doklad o převodu vlastnického práva k vozidlu. Následně musíte uhradit správní poplatek za přehlášení vozidla ve výši 800 Kč a v některých případech se hradí i ekologická daň.

Přečtěte si více

Pojmy

Podobné často kladené otázky