Jak vypovím starou smlouvu pojištění domácnosti

Výpověď smlouvy provádějte vždy písemnou formou. Vybraný vzor si vždy můžete vyplnit a uložit anebo přímo vytisknout. Výpovědi mějte vždy ve dvou vyhotoveních (jednu pro pojišťovnu a kopii pro sebe). Výpověď i její kopii ideálně přineste na přepážku vaší pojišťovny, kde si je necháte potvrdit, popř. výpověď odešlete doporučeně poštou Výpovědní lhůta je 6 týdnů a pojištění nezanikne ihned po uplynutí výpovědní lhůty, nýbrž až na konci pojistného období, ve kterém skončí výpovědní doba. Pojišťovna má zároveň právo na zaplacení pojistného až do samotného zániku pojištění.

Důležité je znát podmínky, kdy můžete smlouvu vypovědět. Těch je hned několik:

Výpověď ke konci pojistného období

Jedná se o nejčastější způsob pro ukončení smlouvy. Pojistným obdobím bývá úsek jednoho roku od data, které je uvedené na pojistné smlouvě. Pokud smlouvu k tomuto datu písemně neukončíte, je automaticky prodloužena o další rok. Výpověď musí být v tomto případě doručena nejpozději 6 týdnů před koncem pojistného období.

Výpověď do 2 měsíců od uzavření smlouvy

Nově uzavřenou smlouvu můžete ukončit do 2 měsíců od data jejího uzavření. Smlouva je ukončena do 8 dnů od doručení vaší výpovědi. Přeplatek na pojistce vám pak bude vrácen.

Výpověď do 3 měsíců ode dne oznámení vzniku pojistné události

V případě pojistné události je možné smlouvu vypovědět do 3 měsíců od jejího vzniku. Smlouva bude ukončena za 1 měsíc od doručení vaší výpovědi a bude vám vrácen přeplatek pojistného.

Zánik pojištění dohodou

Pro tento případ potřebujete souhlas pojišťovny. Většinou se jako důvod nepřijímá lepší nabídka od jiné pojišťovny, kterou jste dostali. Akceptuje se spíš nespokojenost, uvedení v omyl při sjednání smlouvy atd. Smlouva je ukončena ke dni dohody obou stran a opět - je vám vrácen přeplatek pojistného.

Výpověď z důvodu stěhování/prodeje

V případě, že dojde ke změně majitele domácnosti anebo se stěhujete jinam, dodejte pojišťovně kopii kupní smlouvy/výpověď z nájmu a přidejte svou výpověď pojistné smlouvy. Přeplatek vám pak bude vrácen pojišťovnou.

Výpověď z důvodu navýšení pojistného

V případě, kdy jste obdrželi informace o změně výši pojistného pro další období, můžete svou pojistnou smlouvu vypovědět do 1 měsíce po obdržení oznámení o této změně. Smlouva pak bude ukončena k datu konce pojistného období.

Podobné často kladené otázky

Objevte více v Magazínu Kalkulátor.cz