Michaela Kadlecová  | 17. 5. 2021

Co je elektrický proud - jednotky, značka, úrazy a účinky elektrického proudu

Spojení elektrický proud nejspíše znáte. Přemýšleli jste však někdy nad tím, co tento pojem skutečně znamená? V případě elektrického proudu nejde o nic jiného než pohyb elektricky nabitých částic. Aby tak elektrický proud vzniknul, musí být přítomny volné částice s elektrickým nábojem. Zároveň je nutné vytvoření elektrického pole (neboli elektrického zdroje).

Jednotky a značka elektrického proudu

V prvé řadě je důležité si připomenout základní jednotky elektrického proudu. Základní jednotkou měření elektrického proudu je Ampér. Ten označuje velikost procházejícího elektromagnetického proudu. Jednotkou náboje elektrického proudu je jeden coulomb. Je to elektrický náboj, který proteče vodičem při stálém proudu jednoho ampéru za jednu sekundu. V případě kapacity elektrického proudu je jeho jednotkou jeden farad. Kapacitu jednoho faradu má kondenzátor tehdy, jestliže se nábojem jednoho coulombu nabije na napětí jednoho voltu. U elektrického napětí je jednotkou jeden Volt, který se značí se písmenem V. Jméno má podle italského fyzika Alessandra Volty, vynálezce elektrického článku. Poslední jednotkou je watt, který je hlavní jednotkou výkonu. Jednotka je pojmenována podle skotského inženýra Jamese Watta. Při výkonu jednoho wattu se vykoná práce jednoho joulu za jednu sekundu.

Elektrický proud má zároveň doporučenou značku velké I.

Přečtěte si: Jaká je cena elektřiny v Praze?

Co je třeba vědět o elektrickém proudu

A co byste o elektrickém proudu a jeho účincích měli vědět? Pokud se zaměříme na to, jak elektrický proud působí, můžeme u něj rozlišit tři typy účinků. První jsou elektrolytické účinky, které souvisí s elektrochemickými procesy průchodu elektrického proudu tkáněmi. Druhými jsou dráždivé účinky, které souvisí s ovlivněním činnosti vzrušivých tkání- u člověka a jiných zvířat tedy nervů a svalů. Posledními jsou tepelné účinky. Ty souvisí s uvolněním Jouleova tepla průchodem proudu vodivým prostředím. Elektrická energie je pak schopnost elektromagnetického pole konat elektrickou práci. Čím větší energii má elektromagnetické pole, tím více elektrické práce může vykonat. Elektrická energie je zároveň jedním z druhů energie a je možné ji měnit na mechanickou energii, tepelnou energii (Jouleovo teplo), světelnou energii (což je jen jiná forma elektromagnetického pole), atd.

Přečtěte si: Přepětí v síti

Neplatíte moc za elektřinu?

Zjistěte to během chviličky, díky naší kalkulačce elektřiny!

Elektrický jistič

Při práci s elektrickou energií se někdy používá elektrický jistič. Jde o elektrický přístroj, který zajišťuje nadproudovou ochranu. Protéká-li jističem nadměrný elektrický proud, automaticky odpojí chráněný elektrický obvod, čímž chrání před průnikem nebezpečného dotykového napětí, nadproudem (zkratem, přetížením), poškozením elektrické instalace nebo přístrojů, případně požárem. Po odstranění závady je možné jistič uvést znovu do výchozího stavu (tzv. nahodit) na rozdíl od svého předchůdce pojistky (kterou bylo nutné vyměnit).

Střídavý elektrický proud

Střídavý proud je takový proud, který neustále mění směr svého toku i velikost. Časový průběh střídavého napětí sítě je analogický podobě sinusoidy. Nejkratší doba, za kterou se průběh opakuje, se nazývá perioda – T.

Úrazy elektrickým proudem

Elektrický proud je ve vztahu k lidskému tělu potenciálně nebezpečný. Zásah elektrickým proudem totiž může způsobit těžká poranění a někdy i smrt. Nejhorší následky pro člověka má kontakt s proudem o vysokém napětí. Ten totiž bývá obvykle smrtelný a vždy dochází k těžkým popáleninám. Vysoké napětí je začíná na hodnotě 1000V. Například v obyčejné zásuvce co máte doma je napětí 230V. Velikost vysokého napětí však může v některých případech přesahovat i několik desítek tisíc voltů. V takovém případě je nutností se od drátů s vysokým napětím držet co nejdále. Výboj může totiž přeskočit i na poměrně velkou vzdálenost.

Někdy se však nepodaří zabránit kontaktu a člověka zasáhne výboj elektrického proudu. Co v takovém případě dělat? A jak poznat že byl někdo zasažen elektřinou?

Zásah elektrickým proudem se většinou pozná podle různě silných svalových křečí, které osobě obvykle nedovolují se pustit elektrického vedení. Dalšími projevy jsou též ztráta vědomí, poruchy srdeční činnosti a dýchání, případně popáleniny různého stupně, zejména v místech, kudy proud do těla postiženého vešel a z kterých vyšel ven.

Při úrazech elektrickým proudem se tedy v jeden čas kombinuje několik typů poranění:

• poranění elektrické

• poranění tepelné - popáleniny

• poranění mechanické, které bývá většinou druhotné (pád, exploze, křečovitý stah svalů)

Při působení elektrického proudu na postiženého se pak uplatňuje dvojí mechanismus -jednak přeměna elektrické energie na teplo a poškození tkání teplem. Za druhé pak vliv elektrického proudu na buněčné membrány a změna jejich vlastností při průchodu elektrického proudu. První pomoc při úrazu elektrickým proudem se zas tolik neliší od první pomoci při jiných situacích. V případě, že postižený nereaguje a nedýchá, je nutné zahájit okamžitě resuscitaci, ale až po zajištění bezpečnosti na místě úrazu. Elektrický proud nám umožňuje naplno využívat výhod moderní civilizace a užívat přístrojů, které nám pomáhají v každodenních činnostech. Pořád je však třeba mít na paměti, že setkání elektřiny s člověkem může mít až fatální následky a proto při manipulaci s elektrickými přístroji je nutné dbát obezřetnosti.

NačítámNačítám